News

ทรัพย์สินและสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน..ห้ามเรื่องใดไว้บ้าง

นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  หรือบุคคลทั่วไป  ควรต้องรู้เรื่องการห้ามโอน  ห้ามใช้  ห้ามยึดถือหรือครอบครองที่ดิน  รวมไปถึงอาคารต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรียกกันว่าของหลวง   ของหลวงนั้นก็คงจะหมายถึงทรัพย์สินของแผ่นดินนั่นเอง  ซึ่งแยกทรัพย์สินออกเป็นประเภทใดได้บ้าง                  

                    ทรัพย์สินทั้งหมด  จะเป็นของแผ่นดินส่วนหนึ่ง   เป็นของเอกชนอีกส่วนหนึ่ง   โดยเฉพาะทรัพย์สินของแผ่นดินยังจะแบ่งออกเป็นทรัพย์สินธรรมดาและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน   จะมีทรัพย์ใดบ้างที่เป็นของแต่ละประเภทดังกล่าว

                    ทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา  ส่วนใหญ่แล้วเป็นทรัพย์สินทั่วไปของรัฐ  เช่น  เป็นที่ดิน  เป็นทรัพย์สินที่ศาลมีคำสั่งริบ หรือจะเป็นทรัพย์สินใดก็ตามที่ตกเป็นของรัฐ

                    สาธารณาสมบัติของแผ่นดิน  ส่วนมากใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  หรือสงวนไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เช่น 

                         1.ที่ดินรกร้างว่างเปล่า  และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน  แยกอธิบายได้ดังนี้

                              – ที่ดินรกร้างว่างเปล่า คือ ที่ดินซึ่งเอกชนยังไม่เคยได้เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย

                              – ที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืน  คือ ที่ดินเอกชนเวนคืนแก่รัฐ

                              – ดินทอดทิ้ง  คือ ที่ดินเอกชนทอดทิ้งและไม่ทำประโยชน์

                              – ที่ดินซึ่งกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่น  คือ ที่ดินที่กลับมาเป็นของแผ่นดินโดยพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

                         2.ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน  เป็นต้นว่า  ที่ชายตลิ่ง  ทางน้ำ  ทางหลวง  ทะเลสาบ  แยกอธิบายได้ดังนี้

                              – ที่ชายตลิ่ง  คือ ที่ดินอยู่ติดแม่น้ำ  ลำคลอง  ทะเล  โดยฤดูน้ำจะท่วมถึงทุกปี

                              – ทางน้ำ  คือ  คู  ลำคลอง  แม่น้ำที่คนใช้สัญจร

                              – ทางหลวง  คือ ทางหรือถนนเพื่อประโยชน์ในการจราจรสาธารณะ

                         3.ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ  เป็นต้นว่า  ป้อมและโรงทหาร  สำนักราชการบ้านเรือน  เรือรบ  อาวุธยุทธภัณฑ์  แล้วยังรวมไปถึง  สถานที่ราชการต่าง ๆ   ที่ราชพัสดุที่ใช้สำหรับปลูกสร้างอาคาร  หรือที่ดินในเขตป่าสงวน

                    ทรัพย์สินและสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน   มีการห้ามไว้ตามกฎหมายแยกอธิบายได้ดังนี้

                         1.ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น  จะโอนแก่กันมิได้  แม้ว่าจะมีการซื้อที่ดินสาธารณโดยสุจริตในการขายทอดตลาดก็ตาม  หรือถ้านำไปให้เช่า  ไม่มีอำนาจฟ้อง  แล้วจะฟ้องในเรื่องการบุกรุกก็ไม่ได้  เพราะไม่ใช้ผู้เสียหาย   แต่รัฐสามารถดำเนินคดีได้  แต่มีข้อยกเว้นโดยต้องอาศัยอำนาจแห่งบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา 

                         2.ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  เช่น จะเข้าครอบครองใช้อายุความขึ้นต่อสู้กับรัฐนั้นไม่ได้   จะเอาอายุความได้ภาระจำยอมก็ไม่ได้  หรือแม้แต่การใช้สาธารณสมบัติของแผ่นดินมานานแล้ว  ก็ไม่ได้สิทธิครอบครอง

                         3.ห้ามมิให้ยึดทรัพย์สินของแผ่นดิน  ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือไม่  นั่นหมายความว่า ทั้งทรัพย์สินของแผ่นดินธรรมดา  หรือทรัพย์สินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  จะยึดไม่ได้                    เรื่องทรัพย์สินและสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน   กฎหมายที่ออกมาห้ามอะไรไว้ต้องศึกษาให้ดีก่อน  บทความนี้จะทำให้ท่านเข้าใจและแยกประเภทได้ถูกต้อง   รวมไปถึงข้อห้ามต่าง ๆ  ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *