News

นิติบุคคลอาคารชุดที่ชาวคอนโดควรทราบ

                    เมื่อท่านซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัย เรื่องที่ควรทราบไว้คือนิติบุคคลอาคารชุด เพราะว่ามีความสำคัญกับความเป็นอยู่ของท่านและชาวคอนโดมาก เพราะนิติบุคคลจะเป็นตัวกลางเชี่อมโยงผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในอาคารชุด  เมื่อเวลามีปัญหาเรื่องใด ๆ  ก็ต้องมาปรึกษานิติบุคคลอาคารชุดเป็นลำดับแรก ท่านคงอยากจะทราบว่านิติบุคคลมีความสำคัญอย่างไรเข้ามาบ้างแล้ว  มาลำดับไล่เลียงเรื่องราวของนิติบุคคลอาคารชุดกันเลย  มาเริ่มต้นที่ความหมายกันก่อน

                    นิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง นิติบุคคลที่ได้รับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ นั่นก็คือ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522  (มาตรา 4 )  อธิบายง่าย ๆ  ก็คือ การที่จะไปจัดตั้งนิติบุคคลแบบอื่น ๆ นั้นไม่ได้  เช่นการไปจัดตั้งนิติบุคคลในแบบบริษัท  หรือห้างหุ้นส่วนอะไรทำนองนี้ไม่ได้เลย  เมื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว  ก็จะเป็นสำนักงานที่จัดการหรือดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดที่ท่านอาศัยนั้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับที่กำหนดไว้  เพื่อเป็นหลักปฎิบัติในการดำเนินกิจการและอำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลชุดดังกล่าว  

                    เหตุผลในทางกฎหมายของการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ก็เพราะว่าพระราชบัญญัติอาคารชุดได้กำหนดไว้ว่า  การโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด  โดยไม่เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด  ให้แก่คนเดียวหรือหลายคนโดยถือกรรมสิทธิ์รวม  จะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขอโอนและผู้รับโอน  ยื่นคำขอโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดพร้อมคำขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด  โดยมีสำเนาข้อบังคับและหลักฐานในการจดทะเบียนด้วย  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ก็จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดพร้อมกันด้วย  ต่อจากนั้นจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 31 พ.ร.บ.อาคารชุด)

                    การขอและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารนั้น  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง  สำหรับในส่วนของข้อบังคับมีสำระสำคัญหลายข้อด้วยกัน

                    ข้อบังคับอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ (มาตรา 32 )

                         1.ชื่อนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งต้องมีคำว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” ไว้ด้วย

                         2.วัตถุประสงค์ตามมาตรา 33

                         3.ที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด  ซึ่งต้องตั้งอยู่ในอาคารชุด   

                         4.จำนวนเงินค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดที่เจ้าของร่วมต้องชำระล่วงหน้า

                         5.การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

                         6.การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง

                         7.อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางตามที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

                         8.อัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันของเจ้าของร่วมตามมาตรา 18   

                         9.ข้อความอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง                                                           

                    การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับที่ได้จดทะเบียนไว้  จะกระทำได้โดยมติของที่ประชุดใหญ่เจ้าของร่วม  และผู้จัดการต้องนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ                 

                    ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับนั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จะรับทะเบียนการแก้ไขหรือเพิ่มเติมขัอบังคับนั้น                    เรื่องนิติบุคคลอาคารชุด แม้ว่าจะมีรายละเอียดอยู่มากมาย  แต่ถ้าพักอาศัยอยู่ในคอนโดแล้ว  ท่านควรต้องทราบไว้  เพื่อรักษาสิทธิที่พึงมีของท่าน หากวันหน้ามีปัญหาใดในการอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่น  อาจต้องเดินเข้าไปที่นิติบุคคลอาคารชุดก็เป็นได้

รับฝากขายบ้านศรีราชา

ฝากขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *