News

หลักการและเหตุผล พ.ร.บ.EEC เพื่อการพัฒนาพื่นที่ภาคตะวันออก

ปัจจุบัน  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลกไม่อาจหลีกเลื่ยง  ทำให้หลายประเทศตื่นตัวกับผลกระทบที่จะตามมา  ความร่วมมือทางการค้า  การพัฒนาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  โครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ  โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์

                    เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ยุด 4.0  ประกอบกับมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อีกทั้งยังมีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต  

                    อีกภาคเศรษฐกิจหนึ่งคืออุตสาหกรรม  เมื่อการแข่งขันทางการค้าซึ่งในอดีตได้พัฒนาจากเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  โดยอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ  ซึ่งนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลทั่วไปที่อยากมีความรู้ทางด้านนี้เพื่อทำธุรกิจหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ  ต้องพัฒนาความรู้ตามไปด้วย  เพราะว่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎหมายควบคุมและกำกับดูแลออกมาใหม่อยู่เสมอ  จึงต้องตามให้ทัน

                    พระราชบัญญัติเขตพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นั้นแล้ว  โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  ซึ่งมีทั้งหมดอยู่ 73 มาตรา หมวดที่ 1 บททั่วไป  หมวดที่ 2 คณะกรรมการนโยบาย  หมวดที่ 3 สำนักงาน  หมวดที่ 4 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  หมวดที่ 5 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  หมวด 6 กองทุน  หมวด 7 การกำกับดูแล  หมวด 8 บทกำหนดโทษ  และบทเฉพาะกาล

                    หลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   เหตุผลของพระราชบัญญัติก็คือ  โดยที่ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง  หากมีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและโดยสอคคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว  จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการประกอบพาญิชยกรรมและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว  ทำให้ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกได้อย่างเต็มศักยภาพ  ทั้งการจัดทำระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ  ยังขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยง  สมควรกำหนดให้ภาคตะวันออกเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่มีการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ชัดเจนแน่นอน  โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีการบูรณาการการจัดการทำโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่อง  และเชื่อมโยงกันทั้งในและนอกเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยและประกอบกิจการ   มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์ทั้งแก่ผู้ประกอบกิจการและผู้อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการเฉพาะ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

                    ผลโดยตรงทางด้านเศรษฐกิจกับจังหวัดชลบุรี  ระยอง  ฉะเชิงเทรา  โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ  เพราะจะทำให้ความเจริญเข้าสู่จังหวัดทั้ง 3 ดังกล่าว  นั่นคือที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ตลอดจนที่อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้น  เศรษฐกิจภูมิภาคนี้จะทำให้ภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น  จำนวนนักธุรกิจ  ผู้ประกอบการ  รวมไปถึงนักท่องเที่ยวมีมากขึ้น  นี่คือภาคตะวันออกของไทยที่มีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวอยู่แล้ว  แต่พระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นมากไปอีก                     พระราชบัญญัติฉบับนี้  ถือว่าเป็นคุณประโยชน์ในด้านอสังหาริมทรัพย์   ดังนั้นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือบุคคลที่อาศัยอยู่ในแถนนี้   ตลอดจนบุคคทั่วไปที่สนใจ  ควรศึกษาและติดตามการดำเนินการตามกฎหมายว่าโครงการต่าง ๆ  นั้นมีความคืบหน้าไปอย่างไร  เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *