News

ถ้าถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์….จะทำอย่างไร

                    เมื่อรัฐมีความจำเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจะเป็นเพื่อการสาธารณูปโภค  การป้องกันประเทศหรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  การปฏิรูปที่ดิน  เพื่อประโยชน์สาธารณอย่างอื่น  ก็จะมีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 

                    การเวนคืนที่ดินในแต่ละครั้งนั้น  รัฐอาจออกพระราชบัญญัติเวนคืนได้เลยโดยไม่ต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่จะเวนคืนก็ได้  แต่ถ้าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยังไม่สมบูรณ์  รัฐจะต้องดำเนินการและตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

                    สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกามีในเรื่องความประสงค์ในการเวนคืนที่ดิน มีเรื่องของเจ้าหน้าที่เวนคืน  มีการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน โดยต้องทำเป็นแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งด้วยจึงจะสมบรูณ์  โดยในระหว่างที่มีพระราชกฤษฎีกา  เจ้าหน้าที่จะตกลงซื้อขายและกำหนดจำนวนเงินทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืน  ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ท่านก็สงวนสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีต่อไปได้

                    การเวนคืนที่ดินเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งอาจเป็นบ้านของท่านที่สร้างอยู่  หรือเป็นที่ดินที่ท่านลงทุนซื้อไว้เพื่ออนาคต  อีกทั้งอาจจะเป็นตึกแถวที่ทำธุรกิจ  โรงงานเพื่อผลิตสินค้าก็ตามที  ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น  แต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจะทำอย่างไร

                    หาที่อยู่อาศัยหรือที่จะทำธุรกิจใหม่ ในเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ใด้ก็ต้องเตรียมหาที่อยู่กันไว้แต่เนิ่น ๆ  เพราะถ้ากระชั้นชิดอาจไม่ทันการ  ความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้น  แต่ก็ไม่ต้องถึงกับรีบย้ายกันเดี๋ยวนั้น  เพราะว่าจะมีการแจ้งด้วยหนังสือเพื่อขอรับเงินทดแทนภายใน 60 วัน  ถ้าท่านไม่พอใจกับค่าทดแทน  สามารถสงวนสิทธิอุทธรณ์ภายใน 60 วันได้  เมื่ออุทธรณ์แล้วท่านยังไม่พอใจ สามารถฟ้องต่อศาลได้

                    เงินทดแทนกำหนดอย่างไร  ตามกฎหมายเวนคืนดังกล่าวในมาตรา 21 กำหนดว่า  เงินทดแทนที่จะให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับนั้นกำหนดโดยคำนึงถึง

                    1.ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนตามที่เป็นอยู่ในวันใช้พระราชกฤษฎีกาที่ออก

                    2.ราคาของอสังหาริมทรัพย์ที่มีการตีราคาไว้เพื่อประโยชน์แก่การเสียภาษีบำรุงท้องที่

                    3.ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

                    4.สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น

                    5.เหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน

                    การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์นั้น  ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับท่านได้  แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรใช้สิทธินั้นตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ได้วางไว้  ซึ่งแม้ว่าท่านจะเสียอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดิน บ้านเรือนหรือตึกแถว  ท่านก็ยังได้ค่าทดแทนมากพอกับอสังหาริมทรัพย์ของท่านที่เสียไป

                    บทความนี้จึงให้ท่านได้ทราบถึงสิทธิเมื่อถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ตราเป็นพระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ซึ่งมีเรื่องของเขตที่ดิน  เจ้าหน้าที่  ระยะเวลาการเวนคืนและการใช้สิทธิได้รับค่าทดแทน  สิทธิอุทธรณ์  รวมไปถึงการนำคดีขึ้นสู่ศาล  เพื่อให้ท่านได้รับความเป็นธรรมต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *