News

ข้อควรระวังในการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

                    ในชีวิตประจำวัน  ท่านอาจต้องทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  เช่นการซื้อขายที่ดิน  บ้านหลังเดี่ยว  ทาวน์เฮ้าส์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว  หรืออสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่มีราคาสูงมาก  กฎหมายจึงได้กำหนดการทำสัญญาซื้อขายให้มีความเป็นธรรมกับผู้ซื้อและผู้ขาย  ให้มีหลักฐานอ้างอิง สามารถตรวจสอบได้  โดยเมื่อทำสัญญาแล้วจะต้องมีผู้รับผิดชอบ  ดังนั้นจึงต้องทำสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

                    สัญญาซื้อขาย  ถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่ง  แล้วนิติกรรมหมายถึงอะไร  ก็หมายถึง การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร  มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล  เพื่อจะก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซึ่งสิทธิ   ดังนั้น  จึงต้องทำนิติกรรมโดยชอบด้วยกฎหมาย  ถ้ามีกฎหมายบัญญัติห้ามซื้อขาย อย่างเช่น ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์  หากท่านไปทำสัญญาซื้อขายเข้า  กรณีอย่างนี้ถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทำให้สัญญาเป็นโมฆะ ไม่มีผลใด ๆ  หรือว่าถ้าอสังหาริมทรัพย์มีข้อกำหนดห้ามโอนอย่างพินัยกรรมมรดกเอาไว้ ก็จะทำการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้  ยิ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินด้วยแล้ว  กฎหมายห้ามทำการซื้อขายโดยเด็ดขาด เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว  อย่าได้เข้าไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว  แล้วขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำสัญญาอะไรกันบ้าง

                    การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แบ่งเป็น 2 สัญญาด้วยกัน 

                    สัญญาจะซื้อจะขาย  เป็นการทำสัญญาจะโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ซึ่งตอนทำสัญญานั้น  กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ยังไม่โอนจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อแต่อย่างใด  เพราะต้องไปทำสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกันอีกครั้งหนึ่งที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่เขตนั้น  การทำสัญญาจะซื้อจะขาย  กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า  ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญ  หรือได้วางประจำ  หรือได้ชำระหนี้บางส่วน  จะฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้  ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ต่อไปเป็นสัญญาที่ 2

                    สัญญาซื้อขายเด็ดขาด  โดยทั่วไปทำที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่  เมื่อได้ทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  กรรมสิทธ์จะโอนจากผู้ซื้อไปยังผู้ขายทันที  การซื้อขายก็ถูกต้องสมบรูณ์  ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที  สัญญาซื้อขายจะเป็นโมฆะ  ไม่มีผลผูกพันกันเลย  ถ้าชำระเงินกันแล้ว  ก็ต้องคืนเงินให้แก่กัน

                    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถทำสัญญาซื้อขายกันได้  ต้องไม่เป็นผู้เยาว์  คืออายุยังไม่ถึง 20 ปี  หรือไม่เป็นคนไร้ความสามารถที่ศาลสั่งแล้ว  ตลอดจนไม่เป็นคนวิกลจริตด้วย  ดังนั้นผู้ที่ทำสัญญากันต้องมีอายุ 20 บริบรูณ์  มีสติสมบรูณ์ 

                    การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  ปัจจุบันนับว่ามีการซื้อขายกันสูงมากขึ้น  เป็นทั้งการซื้อขายเพื่ออยู่อาศัย รวมไปถึงการลงทุนทำธุรกิจ หรือเพื่อการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ให้เจริญมากขึ้น  จึงเป็นเรื่องที่ท่านต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากเป็นทรัพย์สินมีมูลค่ามาก ถ้าทำสัญญาไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ท่านอาจสูญเสียทรัพย์สินอันมีค่าของท่านได้  ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน  บ้าน  หรือตึกแถว  บทความนี้จะทำให้ท่านมั่นใจได้มาก  สำหรับการทำสัญญาอย่างปลอดภัย

รับฝากขายบ้านศรีราชา

ฝากขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *